" /> بررسی متن حدیث وصیت - مدعی یمانی
مناظرات

بررسی متن حدیث وصیت

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد المصطفی و علی المرتضی و فاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفی و جمیع الاوصیا مصابیح الدوجا وصلی علی من بیمنه رزق الوراء و بوجوده ثبتت الارض و السممماء مولانا صمماحع الوصممر و الزما روحی و ارواح الوالمین ه لتراب مقدمه الفدا .الحمدالل الذی جولنا من المتمسکین به ولایه سید الوصیین و یوسوب الدین ج مظهر الو ، ه الغالع اسدالل ائع ، مولی الکونین اب الحسنین آیت م ه الوظ الل ی امیرالمومنین علی بن ابی طالع صلوات الله علیه و الائمه الموصومین علیهم السلام. السلام علی مولای المهدی (عج) الذی وعد الله ا یملاء به الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا …

انشاءالله با موضوع بررسی متن حدیث موسوم به وصیت در خدمت شما عزیزا باشیم. اما قبل از اینکه اشکالات متنی این حدیث ضعیف مجهول بی اعتبار را بیان کنیم لازم هست که ادعا های فرقه ی همبوشی ها پیرامون این حدیث را به صورت اجمال بیان کنیم و جواب شبهات آ نها را هم خدمت عزیزان ارائه کنیم.

ادعا های همبوشی ها ذیل حدیث وصیت . متواتر است ۱ . در روز رزیه الخمیس به دلیل اعتراض عمر بن الخطاب هیچ وصیتی نوشته نشد.

اگر ۲ بگوییم که پیامبر هیچ وصیتی ننوشتند این نظریه اهل سنت هست که مخالف قرا و دستور او به نوشتن وصیت می باشد.پس باید پیامبر وصیتی نوشته باشند که موید این نظریه وصیت شیخ طوسی می باشد که پیامبر در شب وصیت خود را به امیرالمومنین فرمودند. . قاعده جبر: اگر کسی برای اولین بار به حدیث وصیت استناد کند کرد قطعا امام است.

۳ و احمد اولین نفری است که به این روایت استناد کرده است.!!!! این سه ادعا ، مدعای اصلی این فرقه ضاله پیرامون این حدیث ضعیف هستند. ❌

:::::: پاسخ شیعیان اهل بیت علیهم السلام

پاسخ مدعای اول : تواتر 💠 معنای تواتر: خبر متواتر خبری است که به اندازه ای نقل شود که یقین به صدور ان از جانب  مصوم بکنیم البته به شروطی که در ادامه عرض خواهیم کرد. تا روایات باشند. ۱۱ در مقابل متواتر خبر واحد است که مراد از آن غیر متواتر است حتی اگر ۱۰ روایت باشند

🔰 : اقسام تواتر 🔅 – لفظی : عین الفاظ روایت در هر سند یکی باشد. ۱ – معنوی : هنگامی که چندین خبر دلالت بر یک شیئ واحد میکند.. مانند این است که ما روایات بسیاری داریم از رشادت امیرالمومنین در جنگ ها … ما در اینجا یقین میکینم که حضرت امیرالمومنین (ع) انسان شجاعی بودند. : ملاک در تواتر

۱٫٫ اسناد باید متعدد باشد..(حداقل۱۰سند)

۲٫هیچ فردی در اسناد در هر طبقه با هم مساوی و یکی نباشد .

ما به اخباری که شرایط فوق را دارا باشند خبر متواتر میگوییم:::::

حال بنگریم که حدیث موسوم به وصیت واقعا متواتر است!!!!!

⬇ مفاد حدیث موسوم به وصیت ⬇

۱)پیامبر وصیت کرد

۲ )  ۱۲ امام ( اولهم علی اخرهم المهدی)

۳) ۱۲مهدی

۴) مهدیو ن امام هستند

۵ )نام فرزند حضرت مهدی احمد است و امام۱۳ است

۵مورد اول تا چهارم با عقیده ما شیعه اثنی عشریه هیچ تناقضی ندارد. زیرا ما طبق روایات اهل بیت مهدیین را همان ائمه اثنی عشر میدانیم که قبلا نیز به ان اشاره کردیم .  اما:::::::::

مورد ۵در کدام روایت دیگر آمده است که شما میگید متواتر هست؟؟؟؟؟؟

🛑 اتباع احمد برای تواتر این حدیث به یک سری ادله متمسک شده اند ::::::::::::

⚠ : شبهه⛔ . . شیخ طوسی بعد از نقل حدیث وصیت به تواتر این روایت تصریح میکنند

: پاسخ✅

شیخ طوسی از تواتر روایاتی سخن میگوید که به حصر ۱۲امام می باشد.لذاست که در سطر بودی تصریح میکند که تا ۱۲ اورد چنین روایاتی اثبات امامت
نفر هستند نه کم میشوند و نه زیاد. و مقصود ایشا کل مفاد حدیث وصیت ۱۲ اینجا ثابت شد ائمه نمی باشد.

: شبهه️⛔ . این روایت در کتع متودد شیوه توسط علما نقل گردیده است. ۲ : پاسخ✅ صرف ورود یک روایت در چندین کتاب سبع تواتر آ نمیشود.( تمامی کتع از الغیبه شیخ طوسی نقل کرده اند و اولین بار در همین کتاب شیخ طوسی نقل شد.) : شبهه⛔ حدیث از مهدیو را جمع اورده کرده است و ۴۱ » اربوو حدیث « . شیخ ناظم الوقیلی در کتاب ۳ در آ به موارد ذیل اشاره کرده است: الف) حدیث وصممیت موافق قرا می باشممد و قرا قطوی الصممدور می باشممد پس این حدیث نیز قطوی الصدور است. روایت در رابطه با مهدیین و فرزندا امام زما را جمع اوری کرده است. ۴۱ )ب : پاسخ✅ الف) قرآ کریم : قرآ اصل نوشتن را ثابت میکند نه مفاد وصیت را که ما منکر نوشتن وصیت توسط پیامبر نیسیتم بلکه منکر این روایت شیخ طوسی و انتسابش به رسول الله(ص) هستیم. ب) روایتی که الوقیلی اورده اسمممت را اگر بخوایهم جدلا قبول نماییم باید بگوییم که تنها چیزی را .۴ مهدی داریم ۱۲ .۳ امام داریم ۱۲ .۲ . پیامبر وصیت کردند ۱ که ثابت میکنند این است که مهدیین امام هستند.
WWW.ALMONQEZ.ORG نجات بخش جهانی

اما محل اختلاف که ما بر سر آ نزاع داریم را برای ما روشن نمیکنند و آ این است نام فرزند ⭕ حضرت مهدی احمد است و امام سیزدهم می باشد. و اما پاسخ به دلیل دوم :::::: ⚠

نداریم و این کلمه رزیه الخمیس از کتع » رزیه الخمیس « اولا: در روایات شمممیوی چیزی به نام اهل سنت می باشد. ثانیا: ما نمیگوییم که پیامبر وصمممیت نکردند بلکه طبق روایت سممملیم بن قیس پیامبر همه را خارج کردند الا چند نفر و وصیت خود را فرمودند و هیچ اشاره ای به مهدیین نکردند. ::::::::: روایت ✅ و عن سلیم بن قیس، قال: سمعت سلمان یقول سمعت علیا علیه السلام- بعد ما قال ذلک الرجل ما قال و غضب رسول الله صلى الله علیه و آله و دفع الکتف-: ألا نسأأ ل رسأأول الله عن الان أان أراد أن یکتب فک الکتف مما لو ف سکت حتى إذا قام من فک البیت و 👈أتبه لم ی ضل أحد و لم یختلف اثنان بقک علک و فاطمه و الحسأأن و الحسأأین علیلم السأألام و ذقبنا نقوم أنا و صاحبک أبو ذر و المقداد، قال لنا علک علیه السلام: اجلسوا.ف راد أن یس ل رسول الله صلى الله علیه و آله و نحن نسمع، فابتدأه رسول الله صلى الله یا أخک، أما سأأمعت ما قال عدو الله أنانک جبرلیل قبل «علیه و آله فقال: ف خبرنک أنه سامرن قاه الأمه و أن صاحبه عجللا و أن الله قد قضى الفرقه و الاختلاف على أمتک من بعدن، ف مرنک أن أأتب ذلک الکتاب الان أردت أن ف نى .»أأتبه فک الکتف لک، و أشأألد قءلاا الثلاثه علیه، ادل لک بیأأحیفه

ف ملى علیه أسأأماا الألمه اللداه من بعده رجلا رجلا و علک علیه 👈بلا. السلام یخطه بیده. و قال صلى الله علیه و آله: إنک أشلدأم أن أخک و وزیرن و وارثک و خلیفتک فک أمتک علک بن أبک طالب، ثم الحسن ثم الحسین ثم من 👉 . بعدقم نسعه من ولد الحسین ۷۸۸ : ص،۲ کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج

و اما دلیل سوم همبوشی ها ::::::: ⚠ همبوشممی ها برای این مدعای واهی خود نیز به زعم و عقل ناقصممشمما یک سممری دلیل ارائه 📌 دادند که عبارتند از :::::::: . عقل: اگر کسی را بتوا با وصیت گمراه کرد یونی سخن پیامبر کذب(نووذبالله) هست. چو ۱ پیامبر کذاب نیست ،پس مدعی دروغین نمی تواند به این وصیت استناد کند. قرآ :
ل و ق ن و ل و
یل قاو الأ ض ع نا ب ی ل ع
ین م ی ال ب ه ن نا م ا خ لأ
ه ن نا م ع ط ق ل م ث ( ین ن و ال الحاقه)۴۴-۴۴ : ۳۸۳ ؛ ص۱ حدیث :الکافی (ط – الإسلامیه) ؛ ج لا إ ه ب اح ص ر ی غ یه ع د ی لا ر م ا الأ ا ق ن إ . ه ر م ع ه الل ر ت ب سیره: مناظره امام رضا(ع) با جاثلیق مسیحی ( احتججم بالشک) پاسخ به قاعده جبر::::::: ✅ :عقل🔐 اولا در هیچ جای این روایت شیخ طوسی پیامبر ص نفرموده اند که این حدیث عاصم من الضلال هست.
WWW.ALMONQEZ.ORG نجات بخش جهانی

امام فقط وصیت کردند نه کمتر و ۱۲ ثانیا: ما ثابت کردیم پیامبر ص وصیت خود را نوشتند و تنها به نه بیشتر و به همین خاطر هست که دجالین به سراغ این وصیت صحیح پیامبر ص نمیروند چو پیامبر ص در این وصیت تمامی راه را بسته است. : قرآ 📖

این ایات مختص پیامبر ص می باشمممد چو پیامبر به ا درجه از ایما رسمممیده بود که خداوند میفرمایند اگر با این همه نشانه و .. باز به خدا افترا ببندی ما رگ گرد تو را خواهیم زد. و در تاریخ شاهد افراد زیادی هستیم که بر خدا افترا بستند ولی رگ گردنشا زده نشد. لذاست که مشخص هست که ایه مختص نبی اکرم است . به فرض هم ایه موردش عام هست هیچ دلیلی بر زنده بود احمد بصری نیست پس دجال شما نیز کشته شده است. : روایت کافی 📗 اولا : با چه دلیلی کلمه ( هذا الامر) را تاویل به حدیث وصیت شیخ طوسی میکنید؟؟ ثانیا: کلمه امر مومولا برای امر امامت می باشد نه حدیث وصیت شیخ طوسی!!! ثالثا: جمله بتر الله عمره به مونای کم کرد عمر است نه کشتن در هما موقع هست در اصلاح لغوی!! همچنین قبل از احمد بصمممری فرقه کرمانیه (یکی از اقسمممام فرقه شمممیخیه) برای احمد احسائی و علیرضا پیغام برای خود و… به همین روایت استناد کردند. و سالیا سال زنده بودند. : مناظره امام رضا 🔍 امام رضا در او مناظره قبل از اینکه این جمله را بفرمایند کلی نشانه و دلیل از جمله تکلم به زبا های مختلف به نحوی که بهتر از اهل ا لسا و لغت تلکم کردند و ایضا از اخبار غیبی خبر دادند و….. این همه را به جاثلیق نشا داده بودند و همچنین تنها به اسم اشاره نکردند و صفت و نام فرزندا و نوه ها و دادماد و وصممی پیامبر ص را به او نشمما دادند. در حالی که احمد فقط به اسممم تمسک میکند.
WWW.ALMONQEZ.ORG نجات بخش جهانی

اینها تمام ادله این فرقه منحرفه ضاله بر حجیت این وصیت می باشند که همه عزیزا مشاهده 🖇 کردند که اینها صرفا یک سری شبهه هستند و هیچ کدامشا واقویت ندارند. و اما در اخر چند اشکال متنی این حدیث را من باب نمونه ذکر میکنیم که برای همه واضح 📌 شود که چقدر تناقضات در روایت هست و اینگونه سخن گفتن از موصوم به دور هست.

: . ناقص بود وصیت ۱ الف) در این وصیت هیچ اشاره ای به ثقل اکبر یونی قرآ کریم نشده است. مهدی جز روایت نیسممتند چو راوی میگوید( فاملأ ۱۲ امام و ۱۲ ب) ظاهر روایت این اسممت که رسول الله وصیته – پس پیامبر وصیتشا را نوشتند) و ذکر نمیکند که وصیتی که نوشته شد چیسممت!! سمم س بیا میکند که ( حتی انتهی الی هذا الموضممع) یونی پیامبر ص وصممیت خود را نوشتند س س این را گفته اند. نکته :ممکن است بگویند که در اینجا یک قسمتی از وصیت ذکر نشده و آ مربوط به اموال و 🔴 میراث پیامبر ص است. که در جواب میگوییم با توجه به ادعای احمد بصری که این روایت عاصم من الضلال هست دیگر نباید ابوبکر منکر میراث حضرت زهرا بشود و حضرت زهرا س میتوانستند با این وصیت پیامبر احتجاج بکنند و میراث غصع شده خود را دریافت نمیاند. همانگونه که احمد ادعا دارد با این وصیت بر اهل عالم استناد میکند و کسی نمیتواند در مقابل این دلیل او بایستد …. فکر نکنم همبوشممی ها دیگر جرات بکنند و احمد را بالاتر از حضممرت زهرا س بدانند گرچه احمد خود را افضل از اهل بیت میداند!!!! : . زما وفات پیامبر ۲ آنچه نزد شممیوه و اهل سممنت مورد اتفاق پیامبر در روز وفات کردند نه شممع در حالی که در روایت میگوید: ( فالیله التی کانت فیها وفاته) یوم الاثنین و قو الیوم الای قبض فیه
WWW.ALMONQEZ.ORG نجات بخش جهانی

۸۹۴ص۲ کتاب سلیم ح قال الطبرسأأى: مات صأألى الله علیه و اله یوم الاثنین للیلتین خلتا من ربیع حین بزغت الشمس 👈الاول ۱۱۱ ص۱۵ منهاج البراعه ج ۹ : . زما وصیت پیامبر ۳

این روایت بیا میکند که وصیت در شع وفات پیامبر ص بود و همه ما میدانیم ک پیامبر ص روز دوشممنبه وفات کرده اند و طبق روایت سمملیم که بالاتر ذکر کردیم وصممیت پیامبر مسممتقیم پس از جسممارت عمر بن الخطاب و اخراج حاضممرین به جز چند نفر نوشممته شممد. لکن احمد میگوید آ ) پس این وصیت با روایات دیگر در ۱۱ جسارت در روز پنجشنبه بوده است( الوصیه المقدسه ص تناقضی اشکار است!! نکته :ممکن است بگویند که در کتاب سلیم امده است که آ جسارت در روز دوشنبه بوده ️‼ اسمت. بله اما این با تصمریح احمد بصمری در تناقض هسمت زیرا احمد میگوید جسمارت در روز ) و این خود کاشف از جهل ۱۱ شنبه بود.( الوصیه المقدسه ص ۲ شنبه و کتابت وصیت در روز ۵ احمد بصری می باشد. : . اسامی امیرالمومنین ۴ اسم مختص امیرالمومنین هستند و بر کسی دیگر نمی شود اطلاق ۱ در این روایت امده است که کرد!!! آ اسممامی : امیرالمومنین ، صممدیق اکبر ، فاروق اعظم ، مامو ، علی مرتضممی ، مهدی می باشند… !!!!!!!! مهدی داریم و نام پسر حضرت مهدی ۱۲ این درحالی است که در خود راویت امده که ما اسمش مهدی است
WWW.ALMONQEZ.ORG نجات بخش جهانی

چگونه ممکن اسممت پیامبر که فصممیح ترین و بلیغ ترین انسمما می باشممند چنین سممهو فاحشممی را مرتکع شوند؟؟؟ ایا انتساب خود همین سخن به حضرت خاتم المرسلین توهین نیست؟؟؟ ممکن است اتباع دجال دو توجیه برای این سخن داشته باشند::: 🔴 . منظور جمیع این اسماء در یک شخص نمی شود جمع شود ولی نام گذاری فقط به یکی از انها ۱ اشکال ندارد…!!!

تا ۱ . منظور در اسما این ها برای امیرالمومنین انتخاب شدند و در اسما کسی جز ایشو این ۲ اسم رو ندارد ولی در زمین اشکالی ندارد!!! که در پاسخ باید عرض کینم فقط شخصی میتواند چنین سخنی را بگوید که یا شیوه نمی باشد یا اینکه از روایات و کلام اهل بیت چیزی نمیداند…. بنا بر این دو توجیه یونی می شممود کسممی نام خود را امیرالمومنین قرار دهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در حالی که ما حتی به سایر اهل بیت ع نیز امیرالمومنین نمیگوییم!!! یا مثلا کسی میتواند نام خود را صدیق اکبر و یا فاروق اعظم بگذارد؟؟؟؟ نادانی و بی سوادی و جهالت تا به کی ای اتباع دجال؟؟؟ فتامل…. اشکالات متنی زیاد هستند به همین چند مورد اکتفا میکنیم تا بیشتر از این کنفرانس طولانی 🔵 تر نشود…. پس مشممخص شممد که این روایت هم از لحاظ سممندی ( در جلسممه اول بیا کردیم) و هم از لحاظ متنی هیچ اعتباری ندارد و ادله ای که برای اعتبار داد به این رویات ضمممویف می اورند بسمممیار جاهلانه می باشد و پاسخ همه آ ها را دادیم …. ❣ آنکه صد قافله دل همره او است ❣
WWW.ALMONQEZ.ORG نجات بخش جهانی

❣ هرکجا هست خدایا به سلامت دارش ❣ التماس دعای فرج از همه عزیزا 🌺🌹🌸 یاعلی مد

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن